recyklan popl.: 0.-K
   Vleek rozvalovac      cena v. DPH: 110.-K
katal.slo: 200037Vlek rozvalovac

* vlek vyroben z bukovho deva s certifiktem FSC
* umouje rozvalovn tsta pmo na plechu
* ideln pro ppravu pizzy a kol
* konick vlec umouje snadn tvarovn tsta v kulat pec form
vyrobeno v R

Vleek rozvalovacAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku