recyklan popl.: 0.-K
   Vlek 25,56,5 cm      cena v. DPH: 140.-K
katal.slo: 200035Vlek na tsto 25,56,5cm

* oton vlek zhotoven z bukovho deva s certifiktem FSC
* vhodn k vlen tsta
* prmr vlce 6,5 cm
vyrobeno v R

Vlek 25,56,5 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku