recyklan popl.: 0.-K
   Vlek 104,2 cm dtsk      cena v. DPH: 51.-K
katal.slo: 200031Vlek 104,2 cm

* vlek s otonm vlcem, zhotoven z bukovho deva s certifiktem FSC
* uren k vlen tsta
* svmi rozmry zaujme pedevm mal hospodyky, vyuit ale nalezne i ve standardn kuchyni
* prmr vlce 4,2 cm
vyrobeno v R

Vlek 104,2 cm dtskAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku