recyklan popl.: 0.-K
   Vaeka se 7 otvory 30 cm      cena v. DPH: 28.-K
katal.slo: 200023
Vaeka se 7 otvory 30 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku