recyklan popl.: 0.-K
   Vaeka ploch 30 cm      cena v. DPH: 37.-K
katal.slo: 200021Vaeka ploch 30 cm

* vaeka je zhotovena z jednoho kusu kvalitnho bukovho deva s certifiktem FSC
* nestandardn ale zajmav proveden vaeky
* urena k vestrannmu vyuit - k mchn studench i teplch pokrm
* nepokrbe povrchovou pravu ndob
vyrobeno v R

Vaeka ploch 30 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku