recyklan popl.: 0.-K
   Vaeka ovl s rohem 35 cm      cena v. DPH: 30.-K
katal.slo: 200020
Vaeka ovl s rohem 35 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku