recyklan popl.: 0.-K
   asov spna ROMO      cena v. DPH: 154.-K
katal.slo: 100858asov spna ROMO
asov spna ROMOAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku