recyklan popl.: 0.-K
   Masn vanika      cena v. DPH: 250.-K
katal.slo: 100840Masn vanika
Masn vanika na nohy se temi funkcemi mase vibran a perlikov.
Masn vanikaAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku