recyklan popl.: 0.-K
   Kolej krtk      cena v. DPH: 15.-K
katal.slo: 100735Kolej krtk
Kat. slo: 545/105
Kolej krtkAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku