recyklan popl.: 0.-K
   Noe + planeta SP 399      cena v. DPH: 899.-K
katal.slo: 100734Noe + planeta SP 399
Sada nhradnch no a planety na strojek F6790, F7790. Original REMINGTON Flex & Pivot Technology
Noe + planeta SP 399Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku