recyklan popl.: 0.-K
   Vko krabice instalan Tango      cena v. DPH: 23.-K
katal.slo: 100411Vko krabice instalan
esign: Tango
Pro mont na podklady tdy reakce na ohe B, C, D
Vko krabice instalan Tango

Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku