recyklan popl.: 2.-K
   ehlika such B-4197 MIA      cena v. DPH: 506.-K
katal.slo: 100408ehlika such B-4197 MIA
Nerezov ehlc plocha, ehlen bez napaovn, jednoduch ovldn, lehk do ruky, pkon 1000W.
ehlika such B-4197 MIAAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku