recyklan popl.: 7.-K
   Zivka kruhov FC 40W/840      cena v. DPH: 369.-K
katal.slo: 100299Zivka kruhov FC 40W/840
Kruhov zivka prmru 298mm LUMILUX COOL WHITE. Svteln tok 3200lm. Pkon 40W.
Zivka kruhov FC 40W/840Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku