recyklan popl.: 0.-K
   Sluchtka SHE3010 punty      cena v. DPH: 279.-K
PRO VS ZA
!  219,-K  !
katal.slo: 100297Sluchtka SHE3010 punty
Sluchtka - punty, kvalitn EXTRA BASS
Sluchtka SHE3010 puntyAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku