recyklan popl.: 0.-K
   Rmov sluchtka      cena v. DPH: 109.-K
PRO VS ZA
!  89,-K  !
katal.slo: 100295Somogyi HPH 1

stereo sluchtka
extra lehk (45g)
frekvenn rozsah: 20 20.000 Hz
impedance: 32 Ohm
R=3,5 mm konektor
pvodn kabel: 1,5 m


Rmov sluchtkaAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku