recyklan popl.: 0.-K
   Tvarov lita 18x13 spojka      cena v. DPH: 6.-K
PRO VS ZA
!  4,-K  !
katal.slo: 100158Tvarov lita 18x13 spojka
SPOJKA Rozmr: 18x13, bl i barevn proveden, svtl, tmav hnd, imitace tee, svtl, tmav imitace deva
Tvarov lita 18x13 spojkaAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku