recyklan popl.: 0.-K
   rovka 12V-R10W      cena v. DPH: 13.-K
katal.slo: 100139rovka 12V-R10W
AUTO-rovka R10W, 12V, 10W, patice BA15s
rovka 12V-R10WAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku