recyklan popl.: 0.-K
   rovka 12V-W5W      cena v. DPH: 29.-K
katal.slo: 100137rovka 12V-W5W
AUTO-rovka W5W, 12V, 5W, patice 1x9,5d
rovka 12V-W5WAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku