recyklan popl.: 0.-K
   rovka 12V-C5W      cena v. DPH: 11.-K
katal.slo: 100135rovka 12V-C5W
AUTO-rovka C5W, 12V, 5W, patice SV8,5-8
rovka 12V-C5WAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku