recyklan popl.: 0.-K
   Nhradn spojka mixr ETA0021      cena v. DPH: 21.-K
PRO VS ZA
!  16,-K  !
katal.slo: 100072
Nhradn spojka pevodu mixru ETA 0021. Posledn dva kusy.
Nhradn spojka mixr ETA0021Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku