recyklan popl.: 0.-K
   Nhradn roub mixer ETA0225      cena v. DPH: 29.-K
PRO VS ZA
!  21,-K  !
katal.slo: 100070
Nhradn roub M6x16 pevodu mixru ETA 0225
Nhradn roub mixer ETA0225Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku