recyklan popl.: 0.-K
   6 ks nhradnch zubnch kartk DO9233TBR      cena v. DPH: 299.-K
PRO VS ZA
!  249,-K  !
katal.slo: 1000436 ks nhradnch nstavc (zubnch karktk)
k elektrickmu zubnmu kartku DOMO.

vhodn po modely: DOMO DO9233TB nebo DO1064TB
baleno v prhlednm blistru


6 ks nhradnch zubnch kartk DO9233TBRAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku