recyklan popl.: 0.-K
   Gumy tsnc SR-18 do smoothie no      cena v. DPH: 46.-K
PRO VS ZA
!  40,-K  !
katal.slo: 100040
Tsnc guma do no smoothie mixr DOMO 1ks v balen.
Posledn jedno balen.
Gumy tsnc SR-18 do smoothie noAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku