recyklan popl.: 0.-K
   Gumy tsnc SR-14 do smoothie vka      cena v. DPH: 39.-K
PRO VS ZA
!  35,-K  !
katal.slo: 100039
Tsnc gumy do vka ndoby smoothie mixr DOMO 1ks v balen.
Posledn dv balen.
Gumy tsnc SR-14 do smoothie vkaAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku