www.elektrotuner.cz

elektrotuner.cz

E-SHOP Kontakt Repase a výroba aku

DŮLEŽITÉ

V tomto E-shopu
nakupujete s jistotou.

Výdejní místo bez
poplatku za dopravu
je sídlo firmy
ul. O.Motyky 2985/7
Ostrava-Fifejdy 70200
Otevírací doba:
dle telefonické dohody

Mapa stránek webu

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ELEKTROTUNER.CZ a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Všechny elektronické objednávkové listy odeslané prostřednictvím internetového obchodu ELEKTROTUNER.CZ jsou závazné. Odesláním objednávkového listu, kupující přistupuje na obchodní podmínky a souhlasí s nimi.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti objednávkového listu je vyplnění všech předepsaných údajů. V případě nevyplnění těchto údajů nebude objednávka přijata.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení celkové kupní ceny.
Vyplněním závazného objednávkového listu internetového obchodu ELEKTROTUNER.CZ kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží).

Kupující má právo podle § 1829 nového občanského zákoníku (NOZ) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, v původním obalu, dodat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání, nebo den osobního dodání) na adresu naší prodejny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 14-ti dnů zákazníkovi zpět částku rovnou ceně vráceného zboží, stejným způsobem, nebo předem dohodnutým způsobem.
V případě vrácení použitého zboží, má prodávající právo odečíst z ceny vráceného zboží náklady na uvedení zboží do původního stavu.
Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato.

Kupující nemůže odstoupit dle NOZ od kupní smlouvy:

a) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
   a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
b) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
   opotřebení nebo zastarání, nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
d) pokud je objednávka provedena v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ
   fyzické, či právnické osoby.

Práva a povinnosti prodávajícího.

Prodávající má povinnost vyřídit závazný objednávkový list, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad, záruční list a český manuál.
Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a vyčísleny. Zákazníkovi jsou naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz: Ochrana osobních údajů.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, když o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout nový objednávkový list, pokud kupující nezaplatil za předchozí dodávku zboží. Celková cena zboží splatná dle objednávkového listu je neměnná i v případě přecenění zboží po termínu odeslání objednávkového listu a před jeho zaplacením. Pokud kupující v takovémto případě odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit dopravné za odmítnuté zboží. Všechny uvedené ceny jsou platné do doby vystavení nové cenové nabídky.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku.

Práva a povinnosti kupujícího.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronického objednávkového listu kupujícím.
Odesláním objednávkového listu kupující přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v katalogu internetového obchodu ELEKTROTUNER.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Ustanovení vzájemných obchodních vztahů zde neuvedených se řídí Novým občanským zákoníkem ve znění posledních právních úprav.

Omezení platby v hotovosti.

Dočasně je omezena výše nákupu placeného v hotovosti na částku 90.000,-Kč, vč. DPH. Platba fakturou je nadále bez omezení. Děkujeme za pochopení.

logofirmy© Elektrotuner.cz    Ostrava-Fifejdy O.Motyky 2985/7  tel: +420 606 930 773
    E-mail: eshop@elektrotuner.cz  CZECH REPUBLIC    statnivlajka